Γλωσσική Πανδαισία – ΔιΕπαφή

Δείτε εδώ: https://www.facebook.com/groups/526431300801208/

Συνέχεια
Advertisements

ΔιΕπαφή- Γλωσσική Πανδαισία

Η Γλωσσική Πανδαισία είναι μια ερευνητική ομάδα νέων παιδαγωγών! Αποτελεί μέρος της ομάδας ΔιΕπαφή, με επιστημονικά υπεύθυνη την δρ. Ρέα Μουμτζίδου. Σκοπός μας η πολιτισμική και γλωσσική αφύπνιση. Κεντρικό μας ενδιαφέρον η αυθεντική επαφή ατόμων από διαφορετικές και κοινές κουλτούρες μέσα από τις διαδικασίες της άτυπης συνεκπαίδευσης. Με διάλογο, συναντήσεις και ποικίλα δρώμενα/ βιωματικά εργαστήρια σε θέματα γλωσσικού πλουραλισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Πάντα με προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της κριτικής στάσης απέναντι στο διαφορετικό.

Το StarClassic Radio είναι ένας ακόμη τρόπος δημιουργικός και άμεσος ώστε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο όλα τα παραπάνω.

Glossiki Pandaisia (Language Feast) is a research team of young pedagogues! It is a part of  DiEpafi team,  with scientifically supervisor Dr Rea Moumtzidou. Our aim is the cultural and language awakening.  Our central interest is the  authentic contact  between people from different and mutual cultures through the processes of informal co-education. By dialogue, meetings and various events/ experiential workshops about language pluralism and intercultural communication themes!

Always  oriented to strengthen the critical attitude towards the dissimilarity.

StarClassic Radio is an additional way, creative and direct, so as to approximate more all the above.

NOTA INFORMATIVA celebración del cuarto (4to.) PLURILINGÜISMO Pistas de la lengua, Tesalónica, ciudad políglota (multilingüe) 2016

La Fiesta del multilingüismo fue lanzada en junio de 2013 como una nueva institución para la ciudad de Tesalónica, pionera en Grecia, con el fin de crear un lugar común en el que puedan mostrar su trabajo y colaborar:

 • grupos de inmigrantes en la ciudad y en las comunidades
 • consulados y embajadas de todos los países
 • maestros y escuelas regionales
 • institutos, asociaciones educativas, culturales y de padres
 • ONG’s
 • Organismos de la ciudad
 • lenguas y festivales culturales en Europa y otros continentes

La Fiesta de multilingüismo está organizada por el Ayuntamiento de

Tesalónica, Educación y Dirección de Deportes, por el Departamento de Programas y de aprendizaje permanente, y empresas públicas de información, Artes y Comunicación (DEPTH.E.) con el apoyo de organismos e instituciones educativas dentro de Grecia y en el extranjero.

Los eventos de este año se llevarán a cabo los días 27-28-29 de mayo, en el Nuevo Ayuntamiento.

El principal objetivo del Festival es promover la idea de la pluralidad y la continuidad como una experiencia de una sociedad en transición al participar activamente en el movimiento de cooperación, el despertar de la persona en el ser humano, y la solidaridad e interacción social dentro y fuera de sus paredes.

La Fiesta de multilingüismo incluye: mesas redondas, representaciones teatrales, actuaciones musicales y danza, proyecciones, talleres multilingües, proyectos de investigación, el multilingüismo de Brown, exposiciones de memoria y la fotografía, conferencias, ciclos temáticos de investigación, el interés académico, seminarios, talleres, puestos de idiomas y homenajes a escritores que se centran en la pluralidad e intercambio, la creación de redes e interacción, participación ciudadana en talleres de conocimiento, padres, maestros y niños, discusiones abiertas, alfabetización multilingüe y caligrafía, mesa cívica y transnacionalismo, cocina, etc.

La organización incluye ocho (8) talleres participativos que involucran a las instituciones y los ciudadanos con «Despertar a las lenguas y culturas» impulsada por la innovación y la reducción al desarrollo humano sostenible como la cara de la Historia. Los talleres de educación no formal se llevarán a cabo en Marzo (2), en Abril (3) y en Mayo (3). Pistas de idiomas – Despertar en persona, Tesalónica 2016 – revisión crítica y la expansión de las operaciones en el Festival de multilingüismo de fiesta participativa inclusión informal de los ciudadanos, la educación y el mundo académico. Lo importante sigue siendo la asociación conjunta. mutua inclusión espontánea en informal en la rutina diaria que produce una cultura en constante evolución.  Screenshot_9

INFORMATION NOTE for the 4th FEAST of MULTILINGUALISM Language paths, Thessaloniki, a multilingual city 2016

The Feast of Multilingualism was launched as a new institution for the city of Thessaloniki, a unique event for all of Greece, in June 2013 with a view to create a common place where:

 • Groups speaking other languages in the city and their communities
 • Consulates and Embassies of all countries represented
 • Teachers and schools of the region
 • Institutes, educational and cultural associations, as well as parents’ associations
 • NGOs
 • Private and public bodies of the city
 • Language and Culture festivals and Fairs from Europe and other continents
 • Citizens of the world who participate in similar alternative peace and fellowman-ship movements

can present their achievements and cooperate.

The Multilingualism Feast is organized by the Municipality of Thessaloniki,

Directorate of Education and Sports, Department of Programs and Lifelong

Learning, the Municipal Information, Spectacles and Communication Company, with the support of bodies and educational institutions within

Greece and abroad. This year’s events will be held on 27th-28th & 29th May.

The events will take place at the New Town Hall.

The main objective of the Feast is to promote the idea of pluralism and the continuity as an experience of a society, although in transition, is participating actively in the movement of cooperation, the awakening of the Person as part of a society, the solidarity and the social interaction inside and outside its borders.

The Multilingualism Feast includes: round tables, theatrical performances, music and dance performances, screenings, multilingual workshops, research projects, the Multilingualism Cafe, memory and photography exhibitions, lectures, thematic cycles of research and of academic interest, seminars workshop style, language stands, tributes to writers focusing on pluralism, the interchangeability, the networking and interaction, citizens open knowledge workshops with parents, teachers and students, open discussions, multilingual literacy and calligraphy, the civic table and the emergence of transnationalism of local  cookery etc.

The organization includes eight (8) participatory workshops involving teachers, institutions and citizens having as a basis the innovation “Awakening referring to Languages and Cultures” and reference to a sustainable human development as the Face of History. The participating non-formal education workshops will be held in March (2), in April (3) and in

May (3). Language paths – Awakening the Person, Thessaloniki 2016 – a critical review and expansion of operations of the Multilingualism Fair for a participatory fair of a non-formal education and an academic inclusion of citizens. The important outcome remains the joint partnership. The mutual inclusion in the non-formal and spontaneous daily routine which produces a constantly evolving culture. 

Screenshot_9

Tα Καφέ της Πολυγλωσσίας και η θεραπευτική διαμεσολάβηση του ενδιάμεσου χώρου

Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη ως χώρος πολλαπλοτήτων, λιγότερο ή περισσότερο ενιαίος, οπωσδήποτε σύνθετος και πολυκεντρικός, αποτελεί για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μίας ανοιχτής κοινωνίας, συνεχή εμβάθυνση στη διαφορετικότητα και στην ενεργητική αλλαγή.

Τούτο εκπαιδευτικά σημαίνει την ανάπτυξη μίας δεξιότητας γνωστής στο χώρο των ψυχοκοινωνικών και ψυχογνωστικών επιστημών ως ενσυναίσθηση. Πρόκειται για την αυθόρμητη παρόρμηση του ανθρώπου να αντανακλά ή καλύτερα να μιμείται τη συμπεριφορά του απ-έναντι υποκειμένου, προκειμένου να την ενσωματώσει κατανοώντας την. Ειδικότερα, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υποστηρίζεται ότι η ενσυναίσθηση αποτελεί μία εγκεφαλική διαδικασία με βάση την οποία είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε σε κοινωνικό επίπεδο τις θέσεις και τους σκοπούς των άλλων, ενώ τοποθετείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο υποκειμένων τα οποία βρίσκονται σε επαφή και αλληλεπίδραση. Υπό την έννοια αυτή, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι πρακτικές, οι ασκήσεις, θα πρέπει μάλλον να κατευθύνονται προς την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας για μία εκ βάθους επικοινωνία με τον συνάνθρωπο και μία Παιδεία του Βάθους.

Στα πλαίσια των παραπάνω, πολυετείς έρευνες μας έδειξαν ότι μία εκπαίδευση στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό διαμορφώνει στα μέλη μίας σχολικής κοινότητας κριτικότερη στάση απέναντι στο μορφωτικό και κοινωνικό κεφάλαιο της κοινωνίας, καλλιεργεί ως έναν βαθμό τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης και άρα την επικοινωνία, ενεργοποιεί και εμψυχώνει τις διασυνδέσεις μέσα στο κοινωνικό σώμα αξιοποιώντας τη γλωσσική και πολιτισμική εμπειρία των ανθρώπων της.

Σκοπός του κειμένου μου είναι να δημιουργηθεί ένας πρώτος προβληματισμός γύρω από τη δυνατότητα μιας μάλλον μη τυπικής και περισσότερο άτυπης εκπαίδευσης, από κοινού των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των πολιτών, των φορέων, σε έννοιες όπως διαμεσολάβηση και ενδιάμεσος χώρος συνάντησης και επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών, μετατρέποντας το δημόσιο χώρο σε κατώφλια διαβούλευσης. Επανακτά έτσι, ο δημόσιος χώρος, την πολλαπλότητά του στη συνείδηση του πολίτη, αξιοποιώντας συναινετικά την πολυκεντρικότητα του κοινωνικού σώματος σε πολιτισμούς, αξίες, συμπεριφορές και βιώματα.

Πρόκειται λοιπόν, για την οργάνωση άτυπων βιωματικών εργαστηρίων με στόχο την ενθάρρυνση της οικογένειας, της σχολικής κοινότητας και των πολιτών να γνωρίσουν τις γλώσσες και τους πολιτισμούς της γειτονιάς τους, του σχολείου τους, της κοινότητάς τους, της χώρας εντεύθεν και εκείθεν των συνόρων, στη μέσα και στην έξω χώρα και την αφύπνισή τους στην ατομική τους πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό.

Τα Καφέ της ΠΟΛΥ-Γλωσσίας φιλοξενούν σε περιοδικό χρόνο μία εφήμερη κοινότητα, ανοιχτή, την ώρα που η κοινωνική κινητικότητα και η υποχώρηση των παραδοσιακών δεσμών μεταξύ μας εξελίσσεται ραγδαία. Ως ιδέα, αποτελεί ένα αντίδοτο στην αδιαφορία, την ατομικότητα και το γλωσσικό και πολιτισμικό αποκλεισμό…

Η κύρια προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε άνθρωποι χωρίς προηγούμενους γλωσσικά ή πολιτισμικά δεσμούς, να συναντηθούν μεταξύ τους, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για τη διαφορετικότητα και την παιδαγωγική της σημασία. Άνθρωποι που το μόνον που θέλουν είναι να μοιραστούν τη συζήτηση, ώστε να νιώσουν πως αλληλοεκπαιδεύονται σε νάματα κοινωνικής αλληλεγγύης και συναντίληψης. Πολίτες που επιδιώκουν την αυτοεκπαίδευση, τη διάδραση, τον κριτικό στοχασμό και την επικοινωνία.

Πρόθεσή μας είναι, να αναδείξουμε από τη βάση της, την παραδοχή ότι στην επικοινωνία και στην άμεση αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών δημιουργούνται οι δεσμοί και γεννιούνται οι κοινές εμπειρίες που αφορούν το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι, άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής, φυλής, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικής ομάδας βρίσκονται, συναντώνται και ανταλλάσουν, μαθαίνουν ο ένας τη γλώσσα και τον πολιτισμό του άλλου. Μοιράζονται την ίδια νοητική τράπεζα και συνδιαμορφώνουν έναν κριτικό προβληματισμό. Αυτό, θεωρούμε ότι προωθεί μία νέα αγωγή του Πολίτη, μία άτυπη συνεκπαίδευση όλων μας, μέσα από όλους, με όλους και για όλους.

Τα Καφέ Πολυγλωσσίας βρίσκονται στο μεσοχώρο, μεταξύ της σκέψης και της δράσης. Ως χώρος άλλωστε, ένα Καφέ ανήκει όμοια στην κοινωνία, στο δρόμο όσο και στο Πρόσωπο, στη διαπροσωπική επαφή. Είναι τόσο κλειστό όσο και ανοιχτό, υπερυψωμένο ως σκηνή στο φαντασιακό μας, σαν ένας χώρος που κοινωνεί το πέρασμα από τον μέσα κόσμο μας, τον υπόρρητο (interne/implicite) στον έξω (exterieur/ explicite) από εμάς, στην εκδήλωση του.

Μας ενδιαφέρει ο ενδιάμεσος χώρος, προκειμένου να κρατήσουμε την πύλη του εαυτού και της κοινωνίας μας ανοιχτή και να ζήσουμε, να επενδύσουμε στη συνάντηση και στην επαφή. Εκεί που συναντώνται τα δύο υποκείμενα, αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοκατανοούνται…

Στα Ιαπωνικά, υπάρχει ένα ιδεόγραμμα με μία μεταφορική δυναμική διάμεσου χώρου. Προσδίδει σημασία τόσο τα υποκείμενα που βρίσκονται σε κατάσταση ομιλίας όσο και στον ενδιάμεσο ήλιο, ο οποίος ταυτόχρονα τους ενώνει και τους χωρίζει. Το Καφέ άλλωστε, θέλει τουλάχιστον δύο υποκείμενα σε επαφή και διαβούλευση.

Aïda, το όνομα του ιδεογράμματος, για τον Ιάπωνα ψυχίατρο-θεραπευτή Kimura Ben, σημαίνει χωρικό ή χρονικό διάμεσο ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα υποκείμενα. Υποδεικνύει, στην περίπτωση μας, το ενδιάμεσο των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Είναι ο σχεσιακός χώρος, η δράση της επαφής ή σχέση αλλά και τα ίδια τα υποκείμενα που βρίσκονται σε δια-σχέση. Είναι ο ίδιος ο χώρος που επιτρέπει την επαφή, μεταμορφώνοντας τις εμπειρίες μας σε κοινές πραγματικότητες μέσα από το συγκινησιακό κατώφλι, την κιναισθητική ενσυναίσθηση, το συμβολικό των γλωσσών και όλες τις φόρμες της γλώσσας. Οι γλώσσες άλλωστε, μας συνδέουν με τον εαυτό, τον άλλον, τον κόσμο. Ως εκ τούτου ξαναδημιουργούμαι προσωπικά, ο ίδιος, δημιουργώντας τον κόσμο με τους άλλους.

Στα Καφέ Πολυγλωσσίας το κείμενο της ζωής μας, ως γλωσσικό αφήγημα ή ως γλωσσικό αυτοβιογράφημα κάνει μία ανάπαυλα, το διαβάζεις, επιτρέπεις στον άλλον να το διαβάσει, να εισέλθει και εν μέρει να το τροποποιήσει αλλά και να τροποποιηθεί παρόμοια, ο ίδιος. Στα Καφέ της Πολυγλωσσίας το κείμενο αναδύεται. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε το δικό μας κείμενο και να το ξαναγράψουμε ξανά και ξανά, μεταφράζοντάς το σε πολλές γλώσσες.

Σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή Θεσσαλονίκης και ΔιΕπαφή Κοζάνης οργανώνουμε και προωθούμε τα Καφέ Πολυγλωσσίας στα πλαίσια της επιμόρφωσης- δράσης με εκπαιδευτικούς και φορείς των πόλεων και ενόψει των Γιορτών Πολυγλωσσίας.

Τα Καφέ της Πολυγλωσσίας θέτουν θέματα και διαμορφώνουν ερωτήματα. Κινητοποιούν τον εκπαιδευτικό στην κατεύθυνση της συστράτευσής του για μία ευγενέστερη μεταχείριση του μορφωτικού κεφαλαίου της τάξης τους. Ρίχνει τα τείχη της τάξης και βγάζει τη δράση των μαθητών στον κοινωνικό χώρο. Μεταξύ άλλων και ίσως το κυρίαρχό μας ερώτημα, το οποίο επιμένει να είναι η απάντηση και στο τι ακριβώς σημαίνει ένα Καφέ Πολυγλωσσίας για κάθε κοινότητα:

Πότε οι άνθρωποι θα φτάσουμε να αντιλαμβανόμαστε συνθετικά την πραγματικότητα τη δική μας και των άλλων, πολλαπλασιαστικά, δικτυακά, τροποποιητικά;

 

[1] Με τον όρο δι-πολλαπλογλωσσία εννοούμε την ατομική διγλωσσία ή πολυγλωσσία που μπορούμε να εντοπίσουμε σε έναν άνθρωπο και σε αντιδιαστολή με την κοινωνική διγλωσσία ή πολυγλωσσία. Ο όρος στη γαλλόφωνη κυρίως, βιβλιογραφία καλύπτεται από τη διάκριση multi/pluri.

 

Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου

Ειδική σε θέματα Πολυγλωσσίας και Διαπολιτισμικής διδακτικής Γλωσσών-Πολιτισμών

Επιστημονική υπεύθυνη της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή

Επιστημονική υπεύθυνη των Γιορτών Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, πολύγλωττη πόλις

Ειδική επιμορφώτρια για το Καφέ Πολυγλωσσίας

Εmail : giortipolyglossias@gmail.com

 

ΣυνΑυλία της ΣυνΑνθρωπίας με τη Natassa Mare moumtzidou σε συνεργασία με το τρίο «Τιμής Ένεκεν»

συναυλία ΣυνανθρωπίαςO μεγάλος διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός StarClassic Radio διοργανώνει τη ΣυνΑυλία της ΣυνΑνθρωπίας με τη Natassa Mare moumtzidou σε συνεργασία με το τρίο «Τιμής Ένεκεν». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν εξ΄ολοκλήρου στους στόχους που υπηρετεί ο σταθμός και είναι η υποστήριξη των ατόμων και ομάδων που χρήζουν άμεσης οικονομικής βοήθειας.

Την Τετάρτη 20 Απριλίου και ώρα 21:00, σας περιμένουμε όλους στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Για τις δράσεις του σταθμού – http://starclassic.gr/act.php
Για τη φιλοσοφία του – http://starclassic.gr/philosophy.php
Για την ομάδα – http://starclassic.gr/team.php

Πληροφορίες για τις μουσικές δραστηριότητες της Natassa Mare moumtzidou εδώ: www.natassamare.com

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00
Συμβολική τιμή εισόδου: 5 ευρώ.

* Τα εισιτήρια για την εκδήλωση αποτελούν και λαχνούς!
Στην κλήρωση που θα γίνει ένα τυχερό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 2 διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό ξενώνα «Βίκος» στο υπέροχο Μονοδένδρι στα Ζαγοροχώρια.

Ο παραδοσιακός ξενώνας ΒΙΚΟΣ βρίσκεται στα Ιωάννινα στο χωριό Μονοδένδρι. Απέχει μόλις 600 μέτρα από το μαγευτικό Φαράγγι του Βίκου και θα το βρείτε εύκολα στην πλατεία του χωριού.

Πρόκειται για ένα πέτρινο κομψοτέχνημα, ιδανικός χώρος για παρέες αλλά και για οικογένειες, ενώ βρίσκεται στην κατάλληλη τοποθεσία για να θαυμάσετε τις ομορφιές του φυσικού τοπίου και την πανοραμική θέα απο το φαράγγι.

Ευχαριστούμε θερμά τους ιδιοκτήτες Δημήτρη Φερεντίνο και Κωνσταντίνα Βλάχου για την υπέροχη αυτή προσφορά τους …

Πληροφορίες: http://www.vikoshotel.com/

https://www.facebook.com/events/568311513334887/

U-Turn 4/4/2016 7-8μ.μ. (Starclassic.gr/listen)


ΣΗΜΕΡΑ ξεκινάει o Nέος Κύκλος Εκπομπών με επίκεντρο τις Γιορτές Πολυγλωσσίας. Η πρώτη μας καλεσμένη θα είναι η δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου, επιστημονικά υπεύθυνη των Γιορτών, για να μιλήσουμε σχετικά με την προετοιμασία της 4ης Γιορτής Πολυγλωσσίας της Θεσσαλονίκης (27-29 Μαίου).
Επιπλέον, τηλεφωνικές συνδέσεις με φορείς, γονείς και εκπαιδευτικούς όσον αφορά στην εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στα δρώμενα των προηγούμενων ετών.

 

Ενημέρωση για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων της 4ης Γιορτής Πολυγλωσσίας στις 27-29/5/2016

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ), διοργανώνει την 4η Γιορτή της Πολυγλωσσίας στις 27-29/5/2016 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27/05/2016 απόγευμα 17:00 22:00, το Σάββατο 28/05/2016 το απόγευμα 17:00 – 22:00 & τη Κυριακή 29/05/2016 το πρωί 10:00 14:00 και το απόγευμα από τις 17:00 – 22:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν πολιτιστικοί και μορφωτικοί φορείς της πόλης μας, ξένα Ινστιτούτα και σωματεία, φυσικοί ομιλητές, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.

Η 4η Γιορτή της Πολυγλωσσίας «Θεσσαλονίκη, Πολύγλωττη πόλις 2016» προσκαλεί ουσιαστικά τους νέους και τους μεγαλύτερους να ανακαλύψουν την ποικιλία και τον πολιτισμικό πλούτο των γλωσσών, συμμετέχοντας σε θεατρικά και μουσικά πολυγλωσσικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, σε βιωματικές δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, ερευνητικά προγράμματα, σε φιλικές και αυθόρμητες συζητήσεις και παρουσιάσεις γλωσσών.

Σε συνέχεια της 1ης αναδρομικής συνάντησης όπου πραγματοποιήθηκε στις 02/03/2016 και στην οποία έγινε αποτίμηση της προηγούμενης Γιορτής της Πολυγλωσσίας 2015 και έναρξη του νέου κύκλου προετοιμασίας και ενημέρωσης της 4ης Γιορτής Πολυγλωσσίας σας ενημερώνουμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα πραγματοποιείται ανοιχτός κύκλος σεμιναρίων οκτώ (8) συναντήσεων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 132) με την επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου.

Κάθε Πέμπτη από τις 13:00 έως τις 16:00, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 132), θα παρέχεται συμβουλευτική κάλυψη, επιστημονική καθοδήγηση και στήριξη καθώς και παροχή επιμορφωτικού υλικού στους φορείς και ιδιαιτέρως στους εκπαιδευτικούς από την επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 2310 841498 και 2310 841109 ή στο τηλέφωνο της κ. Μουμτζίδου 6944 472665 καθ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των δράσεών τους κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Μάιο 2016.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της 4ης Γιορτής της Πολυγλωσσίας, τη Δευτέρα 21/04/2016 και ώρα 18:00 & τη Δευτέρα 09/05/2016 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης άλλες 2 συναντήσεις προετοιμασίας μεταξύ των Φορέων, των Ινστιτούτων των εκπαιδευτικών, των πολιτών, των θεσμικών εκπροσώπων και των μορφωτικών ακολούθων των Προξενείων της πόλης.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.qr) η φόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σας. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 841 109 και 2310 841 498.

«Εξειδικευμένη κατάρτιση στην παιδαγωγική καινοτομία Αφύπνιση στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς. Προς ένα παράδειγμα διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας για πιο αλληλέγγυα και κοινωνικά σχήματα στην εκπαίδευση και την κοινωνία»

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24 Μαρτίου, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, την

Πέμπτη 31 Μαρτίου, την Πέμπτη 7 Απριλίου, την Πέμπτη 14 Απριλίου, την Πέμπτη 12 Μαΐου, την Πέμπτη 19 Μαΐου, Ώρες: 17.00-19.00

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται βεβαίωση παρακολούθησης ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης τους.

Πρόκειται για διαπολιτισμικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των φοιτητών σε θέματα ανάδειξης και διαχείρισης της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην καθημερινή ζωή του μαθητή και του γονέα. Ειδικότερα, πρόκειται για μία ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα γλωσσοδιδακτικής, νευρογλωσσολογίας, ψυχογλωσσολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας με έμφαση τις διδακτικές της Πολυγλωσσίας και τις Γλωσσικές Εκπαιδευτικές πολιτικές.

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή καινοτομία Αφύπνιση στις Γλώσσες και Γλωσσικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές.

Η αναπλαισίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως μέσον για μία Κοινωνική και Αλληλέγγυα παιδαγωγική πρόταση στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην οικονομία

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Παραδειγματική παρουσίαση με εφαρμογή καινοτόμου υλικού Αφύπνιση στις Γλώσσες στα πλαίσια του πολυγλωσσικού κριτικού γραμματισμού σε τάξεις προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή πρωτότυπου διαπολιτισμικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της μετάβασης ενός κόσμου που εκκρεμεί σήμερα και που δεν έχει περάσει ακόμη τα κοινωνικά κατώφλια μας και το οποίο θα συντελέσει στο να δημιουργηθεί μία συναντίληψη μεταξύ των εκπαιδευτικών στα θέματα της εναλλακτικής διδακτικής της γλώσσας και της επικοινωνίας. Προτείνονται συνεργασίες μεταξύ των φορέων της πόλης, των εκπαιδευτικών άλλων σχολείων εντός κι εκτός των τοιχών της πόλης καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλασιαστών. Οι δραστηριότητες θα συντελέσουν στην πραγματοποίηση δράσεων στη Γιορτή της Πολυγλωσσίας αλλά και στα Καφέ της Πολυγλωσσίας τα οποία οργανώνουμε στα πλαίσια της Γιορτής.

 

Θα εφαρμοστεί το πρωτότυπο μοντέλο της Εξελικτικής Επιμόρφωσης – Δράσης.

 

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας «ΔιΕπαφή» θα παρουσιάσουν και θα εφαρμόσουν παιδαγωγικά υλικά.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και Επιστημονική ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ανάλογα με τις ώρες συμμετοχής.

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο διαδικτυακό ραδιόφωνο  StarClassic.gr και FM 100.6 με συγκεκριμένες εκπομπές πολυγλωσσικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα.

 

Σε κάθε εκπομπή αναπτύσσεται συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών γενεών/κοινοτήτων, φορέων, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, μαθητών, συλλόγων γονέων, πολιτών, καλλιτεχνών.

Δημιουργία εκπομπών από τους μαθητές προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες αφύπνισης στις γλώσσες και τους πολιτισμούς της πόλης και της κοινωνίας.

Οι εκπομπές που θα φιλοξενούν τη συγκεκριμένη δράση είναι: «Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη πόλις» στο StarClassic.gr και «Συναντήσεις πολιτισμών» στον FM 100.6.

.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γιορτή της Πολυγλωσσίας, αναπτύσσεται σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων από τις 27 έως τις 29 Μαΐου στο Δημαρχειακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία συνεργασία Φορέων, εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Προξενείων, εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται να εκπροσωπηθούν οργανώνοντας πολυγλωσσικά εργαστήρια, διαπολιτισμικές δράσεις, θεάματα, στρογγυλές τράπεζες, εκθέσεις, συζητήσεις,… συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε δράσεις άλλων.

 

Οι ομάδες των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπορούν συνεργαστούν με διεθνή δίκτυα σε θέματα συναφή καθώς και να πάρουν μέρος στα  διάφορα Καφέ της Πολυγλωσσίας που συνδιοργανώνουμε με αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια . Τα Καφέ της Πολυγλωσσίας, τα οποία γνωρίσαμε ήδη, από τις προηγούμενες χρονιές αποτελούν  μία άτυπη εκπαίδευση του δημοκρατικού και συμμετοχικού πολίτη.

 

Επισκεφθείτε: 

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis/Festival-

Multilingualism/4%E7%F2%20%C3%E9%EF%F1%F4%DE%F2%20%D0%EF%EB%F5%E3%EB%F9

%F3%F3%DF%E1%F2

https://langtrips.wordpress.com/ webradio StarClassic Radio: Θεσσαλονίκη, Πολύγλωττη Πόλις  http://starclassic.gr/ 

Αρχειακό υλικό από τις εκπομπές στο αρχείο του διαδικτυακού ραδιοφώνου http://starclassic.gr/  Fm 100.6: Συναντήσεις Πολιτισμών  http://www.fm100.gr/

https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE

%AD%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83

%CE%AF%CE%B1%CF%82

https://www.facebook.com/groups/239973746133573/?fref=ts https://www.facebook.com/reakalogianni 

Για την προηγούμενη Γιορτή Πολυγλωσσίας ενημερωθείτε εδώ: http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiEkp Athlitismou/TmimaProgrDiaViouMathisis/FestivalofMultilingualism 

 

 

 

Δρ.  Αργυρώ Μουμτζίδου

Ειδική επιστήμονας σε θέματα Πολυγλωσσίας και Διδακτολογίας Γλωσσών-Πολιτισμών

Πανεπιστήμιο του Maine – ΑΠΘ

Εκδότρια του διεθνούς Γαλλόφωνου Επιστημονικού περιοδικού  Synergies du Sud-Est européen

http://gerflint.eu/publications/synergiessudesteuropeen.html 

Επιστημ. Υπεύθυνη της Ομάδας Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας «ΔιΕπαφή»  https://langtrips.wordpress.com/ https://www.facebook.com/groups/239973746133573/?fref=nf https://www.facebook.com/groups/342409615857647/ https://www.facebook.com/reakalogianni?fref=ts 

Τηλ.συνεργασίας : 6944 472665 Email: amoumtz@nured.auth.gr            giortipolyglossias@gmail.com